...აჰა, არა ჰრულეს, არცა დაიძინოს მცველმან ისრაჱლისამან. უფალმან გიცვას შენ, უფალი მფარველ შენდა ჴელსა ზედა მარჯუენესა შენსა. მზემან დღისი შენ არა შეგწუას, არცა მთოვარემან ღამე. უფალმან გიცვას შენ ყოვლისაგან ბოროტისა, დაიცვას სული შენი უფალმან. უფალმან იცევინ შესლვა შენი და გამოსლვა შენი ამიერითგან და უკუნისამდე. . .